Chcesz założyć działalność gospodarczą,
ale nie jesteś obywatelem Polski?

Zastanawiasz się jakie dokumenty są Ci potrzebne
i na jakich zasadach możesz założyć działalność?

Rozwiejemy wszystkie Twoje wątpliwości na tej stronie.

Założenie DG w Polsce przez obcokrajowca jest możliwe!

Jeśli nie jesteś obywatelem Polski, to i tak masz prawo w pełni legalnie otworzyć działalność gospodarczą w naszym kraju. Dodatkowo będziesz prowadził ją na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce cudzoziemcy mogą rejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Niestety nie oznacza to, że każdy obcokrajowiec może otworzyć działalność w naszym kraju, ponieważ istnieją dodatkowe zoobowiązania względem takich osób. Aby w pełni legalnie prowadzić DG w Polsce muszą oni spełnić dodatkowe wymagania.

Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej ma prościej!

Najprostsza sytuacja występuje w momencie gdy cudzoziemiec jest obywatelem:

 • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • innego państwa, które może korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwo z Unią Europejską.

Osoba taka może bez przeszkód i dodatkowych wymagań założyć i prowadzić działalność gospodarczą na terenie państwa polskiego, dokładnie w taki sam sposób jak obywatele polscy. Możesz więc swobodnie przejść na stronę główną i przeczytać naszą instrukcję. Wszystkie zawarte tam informacje będą prawdziwe również dla Ciebie!

Cudzoziemcy spoza UE i państw wymienionych powyżej

Osoby, które nie wpisują się w żadną z powyższych grup muszą spełnić określone warunki, a dokładnie posiadać dokument, który reguluje status i pobyt na terenie państwa. W ramach przepisów prawnych obcokrajowiec powinien posiadać co najmniej jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu kontynuowania prowadzonej już działalności gospodarczej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z:
  • zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • przynależnością do rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • przebywaniem na terytorium Polski członka rodziny w celu połączenia z rodziną,
  • podjęciem lub kontynuacją stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich,
  • pozostawaniem w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim mieszkającym na terenie RP.

Ponadto własną działalność w Polsce mogą założyć cudzoziemcy, którzy posiadają:

 • status uchodźcy (w tym ochronę uzupełniającą),
 • ochronę czasową,
 • ważną Kartę Polaka,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany.

Jeśli dana osoba nie wpisuje się w żadną z powyższych grup to niestety nie ma możliwości założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w dosłownym tego zwrotu znaczeniu. Może natomiast uczestniczyć w jednej ze spółek prawa handlowego, ale to temat zupełnie niezwiązany z jednoosobową działalnością gospodarczą.